lipiec 2021
pwścpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031


01
02
03
04
05
06
07
08
09

Siedziba Zarządu Głównego:

Zamek Królewski na Wawelu
Wawel 5
30-001 Kraków

Adres do korespondencji:

Prezes Michał Niezabitowski
Rynek Główny 35
31-011 Kraków

email: smp@mhk.pl

Statut Stowarzyszenia Muzealników Polskich

tekst jednolity po zmianach wprowadzonych w dniu 10.12.2012 r.

 Postanowienia ogólne

 

 

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 

1.      Stowarzyszenie Muzealników Polskich, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, skupiającym członków grupy zawodowej jaką stanowią polscy muzealnicy, realizujący zadania określone w Ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r., w rozdziale I art. 2.

2.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto Kraków.

3.     Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem: „Stowarzyszenie Muzealników Polskich. Zarząd       Główny” lub „Oddział ………… Stowarzyszenie Muzealników Polskich.”.

4.      Stowarzyszenie jest upoważnione do prowadzenia działalności gospodarczej.

5.      Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, a w razie potrzeby także inne agendy.

6.      Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.

 

 

Rozdział II. Cele i działalność Stowarzyszenia

 

 

§ 2

 

Stowarzyszenie stawia sobie dwa cele:

a)    podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowym, wydawniczym, popularyzatorskim i organizacyjnym na rzecz ochrony dóbr kultury zgromadzonych w muzeach;

b)      reprezentowanie i obronę interesów zawodowych polskich muzealników.

 

 

§ 3

 

Do osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie dąży poprzez:

a)      inicjowanie badań naukowych z zakresu muzealnictwa,

b)      gromadzenie wszelkich materiałów i informacji dotyczących muzealnictwa,

c)      prowadzenie działalności wydawniczej związanej tematycznie z celami Stowarzyszenia,

d)      organizowanie odczytów, zebrań i konferencji naukowych poświęconych muzealnictwu,

e)      współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami w kraju i za granicą,

f)     współdziałanie z dyrekcjami muzeów oraz organami administracji państwowej, samorządowej oraz związkami zawodowymi i  stowarzyszeniami pokrewnymi w zakresie wynikającym z celów Stowarzyszenia,

g)   upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy z zakresu muzealnictwa oraz kształtowanie postaw sprzyjających dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego,

h)     roztaczanie opieki nad polskimi muzealnikami poprzez: pomoc w uzupełnianiu i doskonaleniu wiedzy i umiejętności fachowych oraz w prowadzeniu badań naukowych i ogłaszaniu ich wyników; wspieranie moralne i materialne kolegów dotkniętych wypadkami losowymi,

i)     występowanie w obronie statusu społecznego i interesów zawodowych muzealników polskich oraz prezentowanie ich opinii, potrzeb, postulatów i uprawnień wobec różnych władz i instancji,

j)       inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących muzealnictwa i ochrony zabytków.

 

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

§ 4

 

Stowarzyszenie składa się z członków:

a)      zwyczajnych

b)      honorowych

c)      wspierających.

 

 

§ 5

 

1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy z przedstawicieli grupy zawodowej muzealników w rozumieniu  przepisów ustawy o muzeach z dnia 26 listopada 1996 o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.), to znaczy związanych z działalnością podstawową muzeów.

2.      Członków zwyczajnych przyjmuje, na podstawie pisemnych deklaracji, Zarząd Oddziału.

3.      Każdy z członków Stowarzyszenia należy do Oddziału, na terenie którego zamieszkuje lub pracuje

4.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może pozostać osoba niezatrudniona w Muzeum, jeśli odeszła z Muzeum, a w     momencie odejścia spełniała warunki określone w Statuciedo bycia członkiem Stowarzyszenia.

5.      Osoby przechodzące na emeryturę lub rentę zachowują członkostwo w Stowarzyszeniu, a także członkami mogą zostać osoby będące na emeryturze lub rencie, jeśli były związane z działalnością podstawową Muzeum.

 

 

§ 6

 

1.      Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walny Zjazd Delegatów Oddziałów, na wniosek Zarządu Oddziału, osobom wybitnie zasłużonym na polu muzealnictwa lub dla rozwoju Stowarzyszenia.

2.      Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych, natomiast nie opłacają składek.

 

 

§ 7

 

1.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc dla Stowarzyszenia.

2.      Członków wspierających przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnych deklaracji.

3.      Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upoważnionych                      przedstawicieli.

4.    Członkowie wspierający korzystają z wszelkich praw członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa         wyborczego.

 

 

§ 8

 

Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo:

a)      uczestniczenia we wszystkich zjazdach, zebraniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b)      korzystania z czynnego prawa wyborczego oraz biernego, jeśli jest członkiem zwyczajnym co najmniej 6 miesięcy,

c)      korzystania ze zbiorów, urządzeń i środków będących w dyspozycji Stowarzyszenia

d)      otrzymywania wydawnictw Stowarzyszenia na prawach określonych przez Zarząd Główny.

 

 

§ 9

 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a)      brać udział w pracach Stowarzyszenia,

b)      przestrzegać postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,

c)      terminowo opłacać składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd Delegatów Oddziałów,

d)      przestrzegać solidarności koleżeńskiej i dbać o rozwój Stowarzyszenia.

 

 

§ 10

 

1.Członkostwo ustaje na skutek:

a)      dobrowolnego wystąpienia,

b)      skreślenia, bądź wykluczenia,

c)      śmierci.

 

 

§ 11

 

1.      Pisemne oświadczenie o wystąpieniu członek jest obowiązany skierować do Zarządu Oddziału, w którym jest wpisany.

2.      Skreślenia z listy członków dokonuje Zarządu Oddziału, z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień. Od tej decyzji przysługuje skreślonemu prawo odwołania, w ciągu 30 dni, do Zarządu Głównego.

3.      Osoby skreślone z listy członków Stowarzyszenia mogą być ponownie na nią wpisane po uregulowaniu wszelkich zaległości w opłacaniu składek.

4.      Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu Oddziału w przypadkach:

a)      prawomocnego wyroku sądu za przestępstwa pospolite

b)      poważnego naruszenia postanowień statutu i działania na szkodę Stowarzyszenia, orzeczonych wyrokiem sądu koleżeńskiego

c)      popełnienia czynu sprzecznego z etyką zawodową muzealnika orzeczonego wyrokiem sądu koleżeńskiego.

5.      Osoby wykluczone ze Stowarzyszenia mogą się ubiegać o ponowne członkostwo po upływie 2 lat od daty wykluczenia.

 

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 12

 

1.      Władze Stowarzyszenia dzielą się na naczelne i oddziałowe.

2.      Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

a)      Walny Zjazd Delegatów Oddziałów,

b)      Zarząd Główny,

c)      Główna Komisja Rewizyjna,

d)      Sąd Koleżeński.

3.      Władzami oddziałowymi Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,

b)      Zarząd Oddziału,

c)      Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

 

§ 13

 

1.      Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3łata.

2.      Wszystkie władze Stowarzyszenia są wybierane w wyborach tajnych. Prezes Stowarzyszenia i prezesi oddziałów są wybierani w odrębnych głosowaniach. Warunkiem wyboru jest uzyskanie ponad połowy oddanych głosów i uplasowanie się na miejscu mandatowym.

3.      Władze Stowarzyszenia mają prawo kooptacji nowych członków na miejsce wygasłych mandatów, w liczbie nie przekraczającej l/3składu wybranego przez Walny Zjazd Delegatów bądź Walne Zgromadzenia Oddziału.

4.      Gdy liczba wygasłych mandatów przekracza l/3 początkowego składu danego ogniwa władz Stowarzyszenia obsadzane są one w trybie wyborów uzupełniających, na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe delegatów zwołanym przez Zarząd Główny lub na Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Oddziałów zwoływanych przez Zarządy Oddziału.

5.      Wszystkie funkcje w Stowarzyszeniu jego członkowie pełnią społecznie. Stowarzyszenie może zatrudniać płatnych pracowników administracyjnych do obsługi swojego biura.

 

 

§ 14

 

1.      Uchwały władz Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej l/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Na wniosek członka władz Stowarzyszenia głosowanie może być utajnione.

 

 

 

Walny Zjazd Delegatów Oddziałów

 

 

§ 15

 

Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

 

§ 16

 

1.      W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym na podstawie uzyskanego mandatu, delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów, na trzyletnią kadencję według klucza: 1 delegat na 10 członków plus 1 delegat na rozpoczętą dziesiątkę. Do puli nie wlicza się wybranego Prezesa Oddziału otrzymującego mandat Delegata z urzędu. Warunkiem wyboru jest uzyskanie ponad połowy oddanych głosów i uplasowanie się na miejscu mandatowym.

2.      W Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem doradczym, jeśli nie są zarazem delegatami:

a)      członkowie Zarządu Głównego,

b)      członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,

c)      członkowie honorowi,

d)      członkowie wspierający, za pośrednictwem swoich przedstawicieli,

e)      osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

 

 

§ 17

 

1.      Walne Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.      Zwyczajne Walne Zjazdy Delegatów zwołuje Zarząd Główny co trzy lata.

3.      Nadzwyczajne Walne Zjazdy Delegatów zwołuje Zarząd Główny:

a)      z własnej Inicjatywy,

b)      na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

c)      na wniosek co najmniej 1/3 Zarządów Oddziałów,

d)      na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

4.      Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje wyłączanie nad sprawami, dla których został zwołany.

 

 

§ 18

 

1.      O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia Zarządy Oddziałów, a te z kolei Delegatów ze swoich oddziałów nie później niż 30 dni przed terminem.

2.      Zarządy Oddziałów oraz członkowie Stowarzyszenia, w liczbie co najmniej 3, mają prawo zgłosić wnioski do porządku dziennego Walnego Zjazdu Delegatów, najpóźniej na 10 dni przed jego terminem, na ręce sekretarza generalnego.

3.      O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walny Zjazd Delegatów. To samo dotyczy wniosków nagłych, zgłoszonych w ciągu obrad Walnego Zjazdu Delegatów.

4.      Przedmiotem nagłego wniosku nie mogą być sprawy rozporządzania majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia oraz zmiany w statucie i wniosek o rozwiązanie się Stowarzyszenia.

 

 

§ 19

 

1.      Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy

a)      uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia oraz ustalanie wytycznych do jego gospodarki finansowej,

b)      wybór w tajnych głosowaniach Prezesa oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

c)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

d)      podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

e)      podejmowanie uchwał o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego,

f)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

g)      zatwierdzanie i zmienianie regulaminów władz naczelnych Stowarzyszenia oraz regulaminu obrad Walnego Zjazdu Delegatów,

h)      podejmowanie uchwał o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości należących do Stowarzyszenia,

i)       uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,

j)       podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

2.    Uchwały dotyczące spraw ujętych w punktach: od h) do j) wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej l/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

 

Zarząd Główny

 

 

§ 20

 

Zarząd Główny, będący najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia, składa się z prezesa, prezesów Oddziałów Stowarzyszenia oraz członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów w liczbie o jedną osobę więcej od liczby członków prezesów Oddziałów

 

 

§ 21

 

Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków Prezydium Zarządu, w skład którego oprócz prezesa wchodzi: 2 wiceprezesów, sekretarz generalny i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca oraz 2 członków Prezydium.

 

 

§ 22

 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

a)      kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów,

b)      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c)      zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

d)      przygotowywanie projektów planu działania i preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,

e)      przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,

f)      rozpatrywanie odwołań członków wykreślonych ze Stowarzyszenia przez Zarządy Oddziałów,

g)      stawianie wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

h)      tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów i nadzorowanie ich działalności, rozstrzyganie skarg i zażaleń przeciw uchwałom Oddziałów,

i)       opracowanie regulaminów naczelnych władz Stowarzyszenia oraz regulaminu obrad Walnego Zjazdu Delegatów,

j)       uchwalanie i zmiana regulaminów oddziałowych władz Stowarzyszenia oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziałów,

k)      przyjmowanie i zwalnianie płatnych pracowników administracyjnych Stowarzyszenia z określeniem zakresu ich obowiązków i wynagrodzeń,

1)      zawieszanie uchwał Walnych Zgromadzeń Oddziałów, uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

ł)       podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do urzeczywistniania statutowych celów Stowarzyszenia.

 

 

§ 23

 

1.      Do ważności uchwał Zarządu Głównego potrzebna jest obecność l/2 liczby jego członków i l/2 liczby członków Prezydium Zarządu Głównego. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

2.      Pisma w imieniu Zarządu Głównego podpisują: prezes lub sekretarz lub ich upoważnieni zastępcy, zaś zobowiązania finansowe - prezes i skarbnik lub jego upoważniony zastępca.

 

 

§ 24

 

1.      Posiedzenia Zarządu Głównego powinny odbywać się co najmniej 2 razy w roku

2.      W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zapraszane przez Zarząd Główny.

 

 

§ 25

 

Organem wykonawczym Zarządu Głównego jest jego Prezydium. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezydium Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.

 

 

§ 26

 

Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.

 

 

Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 27

 

1.      Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.      Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.      Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walny Zjazd Delegatów.

 

§ 28

 

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a)      przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej,

b)      występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,

c)      składanie na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,

d)      nadzorowanie i kontrolowanie działalności komisji rewizyjnych w Oddziałach,

e)      kontrolowanie opłacania składek,

f)      w przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu Głównego z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów,

g)      uchwalanie regulaminu dla komisji rewizyjnych Oddziałów.

 

 

§ 29

 

1.      Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

2.      Główna Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne we wszystkich agendach Stowarzyszenia.

 

 

Sąd Koleżeński

 

 

§ 30

 

Sąd Koleżeński rozpoznaje wszelkie sprawy wynikłe między członkami Stowarzyszenia w związku i ich działalnością statutową. Sąd składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybieranych przez Walny Zjazd Delegatów. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Sąd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walny Zjazd Delegatów. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego osądzonemu przysługuje prawo odwołania, w ciągu 30 dni, do Walnego Zjazdu Delegatów.

 

 

Oddziały Stowarzyszenia

 

 

§ 31

 

Utworzenie Oddziału Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na pisemny wniosek co najmniej 25 osób. Teren działania Oddziału określa Zarząd Główny.

 

 

§ 32

 

Oddziały zatrzymują na cele własne 75% składek członkowskich oraz 75% dochodu ze zorganizowanych przez siebie odpłatnych imprez. W razie rozwiązania Oddziału jego zasoby finansowe przechodzą na rzecz całego Stowarzyszenia.

 

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

 

 

§ 33

 

1.      Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału, a członkowie wspierający i osoby zaproszone z głosem doradczym.

2.      Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Oddziału co rok, zawiadamiając członków o dacie miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

4.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

c)      na wniosek Zarządu Głównego,

d)      na wniosek co najmniej l/4 ogólnej liczby członków Oddziału.

5.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału winno zostać zwołane w przeciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku . Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy rozpatrywanie spraw, dla których zostało ono zwołane.

 

 

§ 34

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

a)      uchwalanie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi naczelnych władz Stowarzyszenia,

b)      uchwalanie planu pracy i budżetu na okres następny oraz rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres miniony,

c)      podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Oddziału,

d)      wybór Prezesa i członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,

e)      wybór Delegatów na Walny Zjazd Delegatów,

f)      rozpatrywanie wniosków składanych przez Zarząd i członków Oddziału

 

 

§ 35

 

Postanowienia zawarte w § 18 statutu stosuje się analogicznie do Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.

 

 

§ 36

 

Zarząd Główny może uchylić uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, jeśli jest ona niezgodna ze statutem lub grozi poważną szkodą materialną, bądź godzi w prestiż Stowarzyszenia. Oddziałowi przysługuje prawo odwołania się, w ciągu 30 dni, do Walnego Zjazdu Delegatów.

 

 

Zarząd Oddziału

 

 

§ 37

 

Zarząd Oddziału składa się z 5-7 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika, wybieranych na okres 3 lat. Prezes wybierany jest w odrębnym głosowaniu, a pozostałych wybierają spośród siebie członkowie Zarządu Oddziału, na jego pierwszym posiedzeniu.

 

 

§ 38

 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a)      kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,

b)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c)      opracowywanie planów pracy i budżetu oraz sprawozdań ze swojej działalności dla Walnego Zgromadzenia członków,

d)      zarządzanie przydzielonym Oddziałowi majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień nadanych przez Zarząd Główny,

e)      składanie rocznych sprawozdań Zarządowi Głównemu z merytorycznej i finansowej działalności Oddziału,

f)      podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do urzeczywistniania statutowych celów Stowarzyszenia.

 

 

§ 39

 

1.      Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał

2.      Do ważności uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej 3 członków Zarządu Oddziału, w tym prezesa lub wiceprezesa.

3.      Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.

4.      Pisma w imieniu Zarządu podpisuje prezes, wiceprezes lub sekretarz, zaś zobowiązania finansowe prezes i skarbnik.

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału

 

 

§ 40

 

1.      Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza,

2.      Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

 

 

§ 41

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

a)      przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Oddziału,

b)      występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,

c)      składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdania ze swojej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,

d)      kontrolowanie opłacania składek,

e)      w przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu Oddziału z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.

 

 

Rozwiązanie Oddziału

 

 

§ 42

 

Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej bądź z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.

 

 

 

 

 

 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

 

§ 43

 

1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.      Fundusze Stowarzyszenia składają się:

a)      ze składek członkowskich, 

b)      z zapisów i darowizn,

c)      z subwencji udzielanych przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczne,

d)      z dochodów z działalności statutowej oraz z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie obowiązujących przepisów,

e)      z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia.

 

 

Zmiany statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

 

 

§ 44

 

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów Oddziałów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej l/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

 

 

§ 45

 

1.      Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć specjalnie w tym celu zwołany Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej l/2 liczby Delegatów.

2.      Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.