Wydrukuj tę stronę

Sympozjum muzealnicze w Poznaniu

Sympozjum Pomost między dawnymi a przyszłymi laty. Muzealnicy wielkopolscy – prekursorzy, organizatorzy, społecznicy, którego inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie Muzealników Polskich – Oddział Wielkopolski odbędzie się 21 listopada 2014 r. w poznańskim ratuszu w godzinach od 11.00 do 19.00.
W obradach aktywny udział wezmą przedstawiciele instytucji kultury, nauki, i organizacji społecznych. Obecni będą reprezentanci Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz muzealnicy.
Celem sympozjum jest przypomnienie wybranych sylwetek zasłużonych wielkopolskich prekursorów muzealnictwa i muzealników oraz ich dorobku w dziedzinie ochrony i upowszechniania dóbr kultury. Organizatorzy zamierzają wywołać zainteresowania ideą stworzenia słownika muzealników wielkopolskich.
Program sympozjum