lipiec 2021
pwścpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031


01
02
03
04
05
06
07
08
09

Siedziba Zarządu Głównego:

Zamek Królewski na Wawelu
Wawel 5
30-001 Kraków

Adres do korespondencji:

Prezes Michał Niezabitowski
Rynek Główny 35
31-011 Kraków

email: smp@mhk.pl

piątek, 05 marzec 2021 08:56

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28,                          58-500 Jelenia Góra 

I.   Kwalifikacje wymagane od kandydata przystępującego do konkursu:

formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

1)   wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym (w szczególności: etnografia, historia, historia sztuki,) lub ekonomicznym lub prawniczym;

2)   minimum 10 – letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 5 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury,

3)   spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

4)   korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)   niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.     o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

6)   terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt IV.

II.   Umiejętności i kompetencje kandydata:

1)  doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych,

2) ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, muzealnictwa,

3)  umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu,

4)  znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach,

5) udokumentowana znajomość języka niemieckiego,

6) znajomość specyfiki działalności Muzeum Karkonoskiego.

 

III.  Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum:

1) organizowanie działalności Muzeum w sposób zapewniający realizację celów                               i podejmowania działań określonych w statucie,

2) polepszenie wykorzystania potencjału Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem siedziby głównej Muzeum oraz oddziałów:  Dom C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze, Muzeum – Zamek Bolków,

3) nadzór nad całokształtem działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ustalania kierunków jego rozwoju, planów działalności merytorycznej oraz właściwego doboru kadr i osób współpracujących,

4) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,

5) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczenie i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

IV.Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

1)   pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego,

2)   przedstawienie pisemnej koncepcji zarządzania i programu działania Muzeum Karkonoskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków finansowych instytucji obejmującą okres 5 lat, tj. do dnia 31.12.2026 r.  zawierającą m.in.:

- plan działalności merytorycznej, w tym wystawienniczej Muzeum Karkonoskiego, obejmujący wszystkie oddziały prowadzone przez Muzeum,

- wizję działalności i rozwoju Muzeum jako samorządowej instytucji kultury o charakterze regionalnym, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji  oraz planowane źródła  finansowania, 

- sposób organizacji pracy w Muzeum, w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,

 - strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,   

- plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Muzeum Karkonoskiego,

- plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych Muzeum Karkonoskiego,

3)   życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,

4)   dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.),

5)   dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie (tj. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy),

6)   zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza medycyny pracy,

7)   oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

9)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, złożone na formularzu pobranym ze strony  www.bip.dolnyslask.pl zakładka praca/praca w jednostkach podległych/ogłoszenia o naborze,  

10)   dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.),

11)   adres do korespondencji elektronicznej oraz indywidualne dane do kontaktu,

12)   spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika konkursu.

V.    Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 19 kwietnia  2021 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Nadesłane oferty nie są zwracane.

VI. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

3. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odbywać się będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.  

4. Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. Protokół końcowy z pracy komisji konkursowej zostanie udostępniony  na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

7. Informacje i dokumenty w zakresie warunków organizacyjno – finansowych instytucji – Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 71/770 43 17, bądź mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.