lipiec 2021
pwścpsn
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031


01
02
03
04
05
06
07
08
09

Siedziba Zarządu Głównego:

Zamek Królewski na Wawelu
Wawel 5
30-001 Kraków

Adres do korespondencji:

Prezes Michał Niezabitowski
Rynek Główny 35
31-011 Kraków

email: smp@mhk.pl

poniedziałek, 15 luty 2021 16:03

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu 27-600  Sandomierz, ul. Zamkowa 12, na okres pięciu lat.

 

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

27-600  Sandomierz, ul. Zamkowa 12, na okres pięciu lat.

 

1.      Kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora instytucji kultury - Muzeum Okręgowe
w Sandomierzu powinni posiadać
:

1.      Kryteria niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe magisterskie, w jednej z dziedzin związanych
z działalnością podstawową muzeum (
np. historia, historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo, etnologia, konserwacja zabytków);

b)     co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury;

c)      pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)     niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)     niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

f)       przedstawić programową, organizacyjną i ekonomiczną koncepcję funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę).

2.      Kryteria dodatkowe:

a)      uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, studiów podyplomowych wykształcenie z zakresuzarządzania, zarządzania w kulturze, ekonomii,prawa;

b)     kreatywność, doświadczenie i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu Organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych,
w tym z funduszy europejskich;

c)      znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Okręgowego
 w Sandomierzu;

d)     znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej; działalności muzeów; finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury; ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; prawa pracy;

e)     umiejętności menadżerskie i organizacyjne, doświadczenie w kierowaniu zespołem;

f)       znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego).

 

II.     Wymagane dokumenty:

1.      Deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca motywację wraz z danymi kontaktowymi (adres pocztowy, telefon, e-mail).

2.      Życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć.

3.      Koncepcja programowa, organizacyjna i ekonomiczna funkcjonowania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę oraz w wersji elektronicznej na płycie CD).

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
w tym znajomość języka obcego.

5.      Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe.

6.      Oświadczenia kandydata:

                          a)          o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

                         b)          stwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

                          c)          że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

                         d)          że aktualnie nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie w ww. zakresie,

                          e)          o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

7.      Do ofert mogą być dołączone dodatkowe dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, rekomendacje, recenzje.

 

III.    Sposób i termin złożenia dokumentów

              1.      Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

              2.      Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

              3.      Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz w terminie od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 30 marca 2021 r. do godz. 15.30 z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu” (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu).

              4.      Oferta musi zawierać adres kandydata, numer telefonu i adres e-mail.

              5.      W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym
w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

 

IV.   Informacje dodatkowe

              1.      Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu można uzyskać w siedzibie Muzeum 27 - 600 Sandomierz, ul. Zamkowa 12, tel./fax 15 832 22 65, 15 644 57 57, 15 644 68 26.

Podstawowe dokumenty organizacyjne Muzeum dostępne są na stronie https://bip.sejmik.kielce.pl/688-muzeum-okregowe-w-sandomierzu.html

              2.      Dokumenty złożone przez kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

              3.      Dokumenty złożone przez kolejnych kandydatów, którzy nie zostali wybrani będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania konkursowego. Jeśli nie będą odebrane prze kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.

              4.      Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu po upływie określonego
w ogłoszeniu o konkursie terminu nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

              5.      Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie lub telefonicznie.

              6.      Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia.

              7.      Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 30 kwietnia 2021 r.

              8.      Kandydaci zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych przez Komisję.

              9.      Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na warunkach wskazanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza.

            10.    Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.um.sandomierz.pl, na stronie internetowej www.sandomierz.pl, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

            11.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.sandomierz.pl, na stronie internetowej www.sandomierz.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

            12.    Administratorem danych osobowych kandydatów jest Gmina Sandomierz,
27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3.

            13.    Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji pracownika na stanowisko określone w ogłoszeniu o konkursie.

 

 

 

 

                                                            BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA

                                                               MARCIN MARZEC