Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 18 styczeń 2021 16:26

Apel Prezesa SMP Michała Niezabitowskiego

Kraków, 15.01.2021 roku 

 
Szanowny Pan 
Prof. dr hab. Piotr Gliński 
Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 

 
 
 
W imieniu naszego środowiska bardzo dziękuję Panu Premierowi, za pismo z dnia 07.01.2021 r (DDK-WM.6002.18.2020.RJ). Wysoko cenimy sobie zarówno prowadzoną z naszym stowarzyszeniem korespondencje, jaki i zapewnienia Pana Premiera o trosce o los polskich muzeów oraz ich pracowników. Z pewnością także, motywuje nas wyrażona po raz kolejny przez Pana Premiera wysoka ocena naszej pracy w trudnym czasie epidemii.  
Oczywiście mamy świadomość, że regulacje, które pozostawiają nasze muzea w stanie „zamrożenia działalności” nie są wynikiem bezpośredniej decyzji Pana Ministra lecz regulacji podejmowanych na szczeblu Premiera rządu RP, z uwzględnieniem prymarnej opinii Ministra Zdrowia. W sprawach dla nas istotnych zwracamy się jednak do ministra konstytucyjnego właściwego do spraw kultury bowiem jest to dla nas naturalna droga podejmowania interwencji i zabierania głosu. Choć nasze środowisko jest skromne i niewielkie, potencjał ilościowy naszej publiczności, oraz ponadczasowa wartość naszych kolekcji pozwalają nam mieć nadzieję na uwzględnienie naszych postulatów. O ile uzna Pan Premier za zasadne, węzłowe problemy polskich muzeów, w perspektywie bieżącej, ale także dalszego horyzontu czasowego, mogą stać się przedmiotem nie kolejnych naszych listów, ale rozmów bezpośrednich z podległymi Panu Premierowi służbami. Z naszej strony dostrzegamy taką potrzebę, aby oprócz trudnych spraw, które ewokuje COVID, kontynuować dialog nad utarciem właściwego kształtu zmian legislacyjnych, które rok temu zostały podjęte, a przez  epidemię uległy zawieszeniu. 
W imieniu Stowarzyszenia Muzealników Polskich chcę wnieść jeszcze jeden apel.  Zwracam się zatem do Pana Premiera, jako ministra konstytucyjnego odpowiedzialnego za resort kultury, z prośbą i apelem o uwzględnienie w „grupie pierwszej” Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, naszej grupy zawodowej. 
Społeczność muzealna w Polsce to ok. 50 tysięcy pracowników spośród których znaczną część stanowią osoby mające bezpośredni kontakt z publicznością – turystami krajowymi oraz zagranicznymi. Dynamiczny rozwój instytucji muzealnych w naszym kraju, najtrafniej ilustrują dane statystyczne według których w 2019 roku muzea w Polsce zwiedziło ponad 40 mln osób, co oznaczało 5,5% wzrost w porównaniu z 2018 rokiem. Przytoczone liczby podkreślają istotę funkcjonowania muzeów w kontekście gospodarczym, jednocześnie wskazując na ich niezwykle odpowiedzialne podejście do realizacji misji edukacyjnej społeczeństwa polskiego, a także budowy wizerunku naszego kraju wśród zagranicznych gości. W obecnej sytuacji frekwencja ta, na której obudowę liczymy, to także skala zagrożenia epidemicznego dla naszego środowiska. 
Dla wielu osób takie miejsca jak muzea, teatry, filharmonie i kina to recepta na zdrowe funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości, forma przeciwdziałania spadkowi kondycji psychicznej wynikającej z konieczności radzenia sobie z trudną, stresującą i nieznaną dotąd codziennością, której doświadczamy od niemal 12 miesięcy.  
Jesteśmy przekonani, iż systematyczny powrót do normalności, którego zwiastunem jest Narodowy Program Szczepień wyzwoli wkrótce wśród społeczeństwa spontaniczną reakcję i wolę bezpośredniego obcowania ze światem kultury. Chcemy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo naszych pracowników, a także odwiedzających nas gości; dlatego też wierzymy, iż włączenie przedstawicieli społeczności muzealnej do „grupy pierwszej” Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19, byłoby decyzją słuszną i w pełni uzasadnioną. 
 
 
 
dr Michał Niezabitowski 
Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Apel dr Michała Niezabitowskiego prezesa Stowarzyszenia